M E N U

Polityka prywatności

I. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Eager Dots Grzegorz Pluta, Olga Pluta spółka cywilna, ul. Wiązowska 23E, 05-420 Józefów o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5322089818, o nadanym numerze REGON 386945508, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres korespondencyjny: ul. Wiązowska 23E, 05-420 Józefów, Polska bądź adres poczty elektronicznej: scianatatr@gmail.com.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.scianatatr.pl
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Użytkownik – podmiot odwiedzający Serwis lub korzystający z jego funkcjonalności.

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Celami przetwarzania danych osobowych przez Administratora są:

 1.  Odpowiadanie na zapytania dotyczące prowadzonego przez Administratora Serwisu z osobami kontaktującymi się z nim telefonicznie, mailowo bądź za pomocą poczty tradycyjnej (cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO),

  Dane przetwarzane w celach kontaktowych Administrator przechowuje przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu lub odpowiedzi na pytania.
 1. Realizowanie zamówień Użytkownika na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego działającego w ramach Serwisu (cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO), prowadzenie sprawozdawczości finansowej związanej z działaniem Serwisu (cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej oraz Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz odpowiadanie na zapytania dotyczące zamówień, na ewentualne reklamacje oraz zabezpieczenie roszczeń (cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Zakres danych osobowych Użytkownika pozyskanych przez Administratora do powyższych celów obejmuje adres e-mail, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. Użytkownik przekazuje dobrowolnie Administratorowi swoje dane osobowe w formularzu zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego działającego w ramach Serwisu.

  Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień bądź rozpatrzenia reklamacji  przechowywane są przez Administratora przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy. Dane osobowe niezbędne do prowadzenia sprawozdawczości finansowej związane z działalnością sklepu internetowego do maksymalnie 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy. Dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie zgody Użytkownika, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 1.  Prowadzenie profilu na portalach społecznościowych:
 • Facebook: https://www.facebook.com/scianatatr
 • Instagram: https://www.instagram.com/sciana_tatr/

  Cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora promowania, publikacji wartościowych treści biznesowych oraz umożliwienia użytkownikom tego portalu społecznościowego kontaktu z nami w oparciu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

III. Źródła danych

Administrator zbiera dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika, jeżeli ten kontaktuje się z Administratorem telefonicznie, mailowo lub listownie bądź dokonuje zakupu produktu w sklepie internetowym działającym w ramach Serwisu z wykorzystaniem formularza zamówienia. 

IV. Odbiorcy danych

Do celów realizacji zamówień składanych przez Użytkowników w sklepie internetowym działających w ramach Serwisu, Administrator korzysta z usług zewnętrznych podmiotów świadczących dla niego:

 1. usługi oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 2. usługi pośrednictwa płatności,
 3. usługi pocztowe i kurierskie,
 4. usługi utrzymania Serwisu oraz działającego w jego ramach sklepu internetowego,
 5. usługi teleinformatyczne, 
 6. usługi księgowe,
 7. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe).

Administrator przekazuje tym podmiotom dane osobowe na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przekazywane są również podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator korzysta z usług Google Analytics, który przetwarza anonimowe dane zebrane z wykorzystaniem plików cookie używanych w Serwisie. Informacje o prywatności oraz warunkach platformy Google Analytics dostępne są tutaj: Google – Prywatność i warunki

V. Państwa trzecie

Administrator korzysta z usług firmy MailerSend, Inc. z siedzibą w Nowym Yorku, w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Polityka prywatności MailerSend Inc. dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.mailersend.com/legal/privacy-policy. Zasady zgodności MailSender Inc. z RODO dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.mailersend.com/legal/how-mailersend-stays-gdpr-compliant.

VI. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

VII. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika(Art. 21 RODO),

Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa bądź telefonicznie: (22) 531 03 00.

VIII. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych wspomnianych wcześniej, w tym brak możliwości złożenia zamówienia w sklep internetowym Serwisu.

IX. Profilowanie

Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, ani nie profilujemy danych osobowych.

X. Pliki cookie oraz cele używania ich na stronie internetowej

 1. Pliki cookie to pliki tekstowe instalowane automatycznie przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, gdy ten odwiedza Serwis scianatatr.pl. Serwis wykorzystuje pliki cookie do następujących celów:
  • Administrator używa tzw. “serwisowych” plików cookie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu poprzez:
   • zapamiętanie decyzji użytkownika dotyczącej zgody na wykorzystanie plików cookie,
   • utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu nie musi ponownie logować się do systemu.
 2. Używany tzw. “analitycznych” plików cookie do usprawnienia jakości działania Serwisu.
  Pliki cookie, których używamy do tego celu, to pliki cookie Google Analytics wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk oraz raportów dotyczących działania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji konkretnego użytkownika ani nie zestawia ich ze sobą w sposób, który by to umożliwił. Dzięki statystykom oraz raportom Google Analytics możemy analizować dane takie jak ruch użytkowników w Serwisie, sposób, w jaki użytkownicy trafiają na Serwis, w jaki się po niej poruszają. Szczegółowe informacje na temat zasad zbierania danych przez Google Analytics przedstawione zostały tutaj: Google – Prywatność i warunki.
 3. Okres przechowywania plików cookie
  Sesyjne” pliki cookie to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia przez niego strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.
  Trwałe” pliki cookie to pliki przechowywanie na urządzeniu użytkownika do momentu ręcznego usunięcia ich przez użytkownika lub do upłynięcia czasu zdefiniowanego w parametrach pliku tekstowego. 
 4. Zarządzanie ustawieniami plików cookie
  Zgodnie z prawem, zgoda Użytkownika na użycie plików cookie może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej pozwalającej jej na używanie plików cookies. Jeżeli ustawienia przeglądarki internetowej nie zostaną zmienione przez użytkownika i użytkownik będzie kontynuował korzystanie z przeglądarki, zakłada się, że użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie umożliwiających poprawne działanie strony internetowej.
  Użytkownik może wycofać swoją zgodę na instalację plików cookie na jego urządzeniu. W tym celu użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwościach zmiany ustawienie plików cookie można znaleźć tutaj:

XI. Dane eksploatacyjne

 1. Każdorazowe odwiedzanie strony internetowej www.scianatatr.pl jest związane z przesyłaniem zapytania do serwera, na którym umieszczona jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Informacje te są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator. 
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej www.scianatatr.pl i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą jako pomoc do administrowania stroną www.scianatatr.pl, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

XII. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 października 2023 r.
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.